Dla firm

Fotowoltaika to idealne narzędzie dla biznesów energochłonnych z dużym udziałem rachunku za prąd w kosztach. Dzięki instalacji możemy uniezależnić się od corocznych podwyżek, a ratę leasingową dopasować do obecnego rachunku za prąd.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z wielu dotacji związanych z termomodernizacją czy inwestycją w OZE. Jednym z takich programów jest program Energia Plus.

Program Energia Plus jest to dofinansowanie na poziomie ogólnopolskim. Celem powyższego programu jest redukcja negatywnego wpływu firm na środowisko, m. in. poprawa jakości powietrza.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie ENERGIA PLUS?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą).

Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

Program ten pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Okres pożyczki to maksymalnie 20 lat dla inwestycji.

Kto przydziela dofinansowanie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Energia Plus przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Składanie wniosku i terminy

Wnioski należy wypełniać i składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Instrukcja składania wniosku znajduje się na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/).

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Niezbędne dokumenty

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją.
 2. Pozwolenie zintegrowane lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
 3. Uproszczony schemat technologiczny.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 5. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 6. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku
 7. Statut albo umowa spółki.
 8. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania), m.in. umowy, wyciągi z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych lub dotacyjnych czy kopie wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia).
 9. Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Dane zawarte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku i innych załącznikach.
 10. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls)
 11. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc de minimis).
 12. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  de minimis).
 13. Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12).

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!