Dlaczego Fotowoltaika się opłaca

  • Obniżony VAT na instalacje fotowoltaiczne

W listopadzie 2019 weszła w życie zmiana w naliczaniu podatków VAT od instalacji fotowoltaicznej dla prywatnych użytkowników. Wcześniej stawka 8% VAT obowiązywała tylko dla instalacji indywidualnych montowanych na dachu budynku mieszkalnego, natomiast inwestorzy, montujący panele na gruncie, musieli płacić 23% VAT-u. Obecnie, w każdym przypadku VAT dla indywidualnych użytkowników wynosi 8%.

Stawką VAT 23% objęte są wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to również rolników instalujących panele fotowoltaiczne na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Program „Mój Prąd”

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

By otrzymać dotację z programy “Mój Prąd”, montaż instalacji nie może być wykonany samodzielnie, nawet jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia.

  • Odliczenie od podatku w deklaracji PIT

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.

Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Liczy się kwota brutto – wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony

Warunki programu Agroenergia dla rolników indywidualnych:

Program dotyczy wyłącznie rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

O dofinansowanie może się także ubiegać rolnik indywidualny, wpisujący się w definicję Beneficjenta określoną w programie priorytetowym, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związaną z jego działalnością rolną. Jednocześnie zaznaczamy, iż w przypadku chęci realizacji instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, rolnik, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne, musi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrować działalność w zakresie wytwarzania energii.

Ponadto, kryterium jakościowe punktowe „Poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy” należy interpretować jako stopień pokrycia zużywanej energii przez gospodarstwo oraz siedlisko rolnika, w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Oznacza to, iż planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w wymiarze minimum 25 %.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!