Dla rolnika

OZE w rolnictwie to niższe koszty działalności gospodarstwa rolnego i wysoka stopa zwrotu. W znacznej części gospodarstw rolnych, wydatki na energię elektryczną to jedne z największych kosztów. Teraz czas na alternatywę! – instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do potrzeb gospodarstwa rolnego, pozwala znacząco obniżyć koszty zużywanej energii.
Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej, w różnych odcinkach czasu – w zależności od pory dnia oraz sezonu.
Dzięki nowelizacji Ustawy o OZE inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla rolników jest bardzo atrakcyjna! Rolnik może skorzystać z rozliczeń w formie opustów (net metering) i jako prosument energii odnawialnej ma możliwość odbioru nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanych w sezonach wiosennym i letnim zimą, gdy dzień jest krótszy.

  • Taryfa G w całym gospodarstwie

W przypadku jednego licznika na wszystkie budynki, jeśli gospodarstwo nie zużyje wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. w okresie letnim), energia ta zostanie „zmagazynowana” przez operatora sieci i oddana gdy gospodarstwo będzie miało wzmożony pobór energii elektrycznej.

Energia oddana i pobrana z sieci, bilansowana jest corocznie w stosunku 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. Oznacza to, że prosumenci za każdą kilowatogodzinę energii oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci. 

  • Podział taryf w gospodarstwie rolnym

Taryfa G w budynku mieszkalnym oraz Taryfa C w budynkach gospodarczych. Podział taryf w gospodarstwie rolnym, pozwala rolnikowi generować dodatkowe korzyści. Według przepisów, wszystkie wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej, mogą zostać oddane do sieci lub odkupione przez Zakład Energetyczny. Wybór najlepszego sposobu rozliczeń należy do rolnika.
Energia wyprodukowana z własnej elektrowni słonecznej, w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na bieżące zaspokojenie potrzeb budynku, natomiast cała niewykorzystana a wytworzona przez instalację fotowoltaiczną energia może być odsprzedawana lub przekazywana i następnie odbierana z sieci w ramach systemu opustów.

Fotowoltaika dla rolnika – korzyści:

  • Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego spowodowane obniżeniem rachunków za prąd;
  • Niezależność od podwyżek cen energii, które nastąpią;
  • Przewidywalność cen energii w długim czasie, a co za tym idzie – dobre planowanie kosztów gospodarstwa
  • Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lub części nieużytku rolnego);
  • Podniesienie wartości nieruchomości;
  • Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego;
  • Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji;
  • Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii;

ULGA INWESTYCYJNA NA FOTOWOLTAIKĘ DLA ROLNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co można zyskać?

Rolnicy mają prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd.

Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!